Dolar : Alış : 5.7444 / Satış : 5.7547
Euro : Alış : 6.5409 / Satış : 6.5526
HAVA DURUMU
hava durumu

Zonguldak28°CParçalı Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 8 Kategoride 613 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Başkan Semerci 10 Kasım mesajı yayımladı

09 Kasım 2018 - 224 kez okunmuş
Ana Sayfa » Güncel»Başkan Semerci 10 Kasım mesajı yayımladı

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Dev­rek Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Se­mer­ci, Büyük Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün ebe­di­ye­te in­ti­kal edi­şi­nin 80.yıl­dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la bir mesaj ya­yım­la­dı.
Baş­kan Se­mer­ci me­sa­jın­da, “Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su, büyük dev­let adamı Büyük Önder Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ü ebe­di­ye­te in­ti­kal edi­şi­nin 80. yıl­dö­nü­mün­de saygı, min­net, rah­met ve öz­lem­le anı­yo­ruz. Si­ya­si ve as­ke­ri de­ha­sıy­la dün­ya­ya örnek olan Büyük Önder Mus­ta­fa Kemal Ata­türk, bütün in­san­lı­ğın sev­gi­si­ni ve say­gı­sı­nı ka­zan­mış büyük bir lider ve dev­let ada­mı­dır. Mil­le­ti­mi­zin için­de bu­lun­du­ğu en zor za­man­lar­da ka­rar­lı­lı­ğın, azmin ve sab­rın tim­sa­li olan Ata­türk, bir­çok zor­lu­ğa rağ­men ka­zan­dı­ğı büyük za­fer­ler­le sa­de­ce mil­le­ti­mi­zin ka­de­ri­ni de­ğiş­tir­me­miş, esa­ret al­tın­da olan bir­çok mil­le­te de örnek ol­muş­tur. Ye­ni­lik­le­rin, ge­le­ce­ğe ışık tutan fi­kir­le­rin ve eser­le­rin sa­hi­bi olan Ata­türk, ta­ri­he yön veren, her­ke­sin tak­di­ri­ni ve sev­gi­si­ni ka­zan­mış büyük bir fikir ve dev­let ada­mı­dır. İleri gö­rüş­lü­lü­ğü, irade ve ce­sa­re­ti, azim ve ka­rar­lı­lı­ğıy­la da dünya ta­ri­hi­nin unu­tul­maz­la­rı ara­sın­da ye­ri­ni almış, as­ke­ri bir de­ha­dır. Tür­ki­ye’nin çağ­daş uy­gar­lık dü­ze­yi­ne ulaş­ma­sı için en büyük atı­lım­la­rın ön­cü­sü olan ve ül­ke­mi­zin barış, huzur için­de ge­liş­me­si­ne ve iler­le­me­si­ne yön veren Büyük Önder Ata­türk’ün ay­dın­lat­tı­ğı ve çiz­di­ği yol, her zaman he­de­fi­miz ola­cak­tır.
Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Büyük Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ü, silah ar­ka­daş­la­rı­nı, is­tik­lal mü­ca­de­le­mi­zin tüm kah­ra­man­la­rı­nı bir kez daha sevgi, saygı, rah­met ve şük­ran­la anı­yo­rum” dedi.ebediyete intikal edişinin 80.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar