Dolar : Alış : 5.7444 / Satış : 5.7547
Euro : Alış : 6.5409 / Satış : 6.5526
HAVA DURUMU
hava durumu

Zonguldak28°CParçalı Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 8 Kategoride 614 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

BELEDİYEDEN YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYNAŞMA KAHVALTISI

11 Ekim 2018 - 518 kez okunmuş
Ana Sayfa » Güncel»BELEDİYEDEN YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYNAŞMA KAHVALTISI

Devrek Belediyesi tarafından Devrek Meslek Yüksekokulu ( DMYO)’nda eğitim gören öğrencilere yönelik tanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenlendi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mustafa Çufalı, Devrek Kaymakamı Tolga Polat, Belediye Başkanımız Mustafa Semerci, AK Parti Devrek İlçe Başkanı Serdar Kelebek, Devrek İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Koparan, Devrek TSO Başkanı Haldun Hacukaloğlu, Devrek Esnaf Odası Başkanı İsmet Akdemir, DMYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ferdi Kesikoğlu, Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, Devrek İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cihan Durdubaş, DMYO Dernek Başkanı Ahmet Akdemir, öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

KESİKOĞLU; “TÜM ÇA­BA­MIZ ÖĞ­RENCİLERİMİZ İÇİN”
Kah­val­tı et­kin­li­ğin­de bir ko­nuş­ma yapan Dev­rek Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu ve Uy­gu­la­ma­lı Bi­lim­ler Yük­se­ko­ku­lu Mü­dü­rü Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Ke­si­koğ­lu ise, “Dev­rek Kam­pü­sün­de Uy­gu­la­ma­lı Bi­lim­ler ile bir­lik­te 10 bölüm ve 13 prog­ram­la eği­tim hiz­me­ti­ne devam et­mek­te­yiz. 2500 ci­va­rın­da ka­yıt­lı öğ­ren­ci­miz bu­lun­mak­ta­dır ve aktif ola­rak öğ­re­ni­mi­ne devam eden öğ­ren­ci sa­yı­mız ise 1700 ci­va­rın­da­dır. Genç, di­na­mik ve ba­şa­rı­lı aka­de­mik kad­ro­muz­la bi­lim­sel, kül­tü­rel ve sos­yal an­lam­da far­kın­da­lık ya­ra­ta­rak öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin iler­le­me­le­ri ve ge­liş­me­le­ri için çaba sarf edi­yo­ruz. Bu nok­ta­da Dev­rek Be­le­di­ye­si’nin, Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Mus­ta­fa Se­mer­ci’nin des­te­ği çok önem­li ve hiç­bir des­te­ği de biz­ler­den esir­ge­mi­yor­lar. Bu kah­val­tı or­ga­ni­zas­yo­nun­da da kat­kı­la­rı olan Dev­rek Be­le­di­ye­mi­ze ve emeği olan her­ke­se tek­rar te­şek­kür edi­yo­rum” diye ko­nuş­tu.
BAŞ­KAN SE­MERCİ, “SEVGİLİ GENÇ­LERİMİZİN ÖĞRENİM SÜ­RE­LERİNİN SO­NUN­DA İYİ ANI­LAR­LA BU­RA­DAN AY­RIL­MA­LA­RI BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”
Dü­zen­le­nen et­kin­lik­te bir ko­nuş­ma yapan Baş­kan Se­mer­ci, “ Bu tür et­kin­lik­le­rin amacı bir­bi­ri­mi­zi ya­ki­nen ta­nı­mak, kay­naş­ma­yı sağ­la­mak­tır. Ara­mı­za bu yıl yeni ka­tı­lan öğ­ren­ci­ler var, ön­ce­ki­ler var. Bu­ra­da Dev­rek’te iyi hoş gün­ler ge­çir­me­niz, öğ­re­nim sü­re­si­nin so­nun­da iyi anı­lar­la ay­rıl­ma­nız biz­ler için çok önem­li. Yük­se­ko­ku­lu­muz da ge­li­şim içe­ri­sin­de. 4 Yıl­lık Uy­gu­la­ma­lı Bi­lim­ler Yük­se­ko­ku­lu ile Ada­let Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu­muz da var. Bu­ra­da bu yer­leş­ke­de ge­rek­li ya­tı­rım­la­rın ya­pıl­ma­sı­nı Sayın Rek­tö­rü­müz­den bek­li­yo­ruz. Dev­rek­li­ler ola­rak da biz­ler üze­ri­mi­ze düşen gö­re­vi ya­pa­ca­ğız. Dünya büyük bir de­ği­şim için­de ve her­kes bir ara­yış için­de. Her türlü ara­yı­şın ni­te­lik­li insan ile ola­ca­ğı­nı bi­li­yo­ruz. Ni­te­lik­li insan gücü her alan­da ka­li­te­yi ge­ti­rir. Bu ne­den­le de eği­tim ku­rum­la­rı­mı­za çok büyük gö­rev­ler düş­mek­te­dir.
De­ğer­li ho­ca­la­rı­mız bu ko­nu­da fe­da­kar­lı­ğı ya­pı­yor­lar. Sev­gi­li genç­le­ri­miz, eği­ti­mi­ni­zin ne kadar önem­li ol­du­ğu­nu kav­ra­ma­lı­sı­nız. İnsan ya­şa­mı do­ğu­mun­dan ölü­mü­ne kadar baş­tan sona de­ği­şim­ler­le do­lu­dur. De­ği­şim ka­çı­nıl­maz, ge­li­şim ise ta­ma­men sizin eli­niz­de­dir. Çı­ta­yı yük­sek tutun ve her zaman ken­di­ni­ze yük­sek he­def­ler ko­yu­nuz. Her şey­den önem­li­si doğru ve dü­rüst olu­nuz. Allah her zaman doğru ola­nın ya­nın­da­dır. Ba­şa­rı­lı, sağ­lık­lı ve mutlu bir öğ­re­tim yılı ge­çir­me­ni­zi di­li­yo­rum. Her şey gön­lü­nüz­ce olsun” dedi.
BEÜ REK­TÖ­RÜ MUS­TA­FA ÇU­FA­LI, “ SEVGİLİ ÖĞ­RENCİLERİMİZ BU GÜN­LERİNİZİ, YIL­LA­RI­NI­ZI İYİ DE­ĞER­LENDİRİN”
Bü­lent Ece­vit Üni­ver­si­te­si (BEÜ) Rek­tö­rü Prof. Dr. Mus­ta­fa Çu­fa­lı ise yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Sev­gi­li öğ­ren­ci­le­ri­miz iyi kötü bu­ra­da 2,3 ya da 4 yıl ge­çi­re­cek­si­niz. Ama bu­ra­dan ay­rıl­dık­tan sonra bu­ra­da güzel ha­tı­ra­la­rı­nız, anı­la­rı­nız olsun. Ama asıl ya­pa­ca­ğı­mız şey çok ça­lış­mak. Yıl­lar çabuk geçer. Öğ­ren­ci­ler için geç­mez gibi ge­li­yor ama onlar için de ge­çi­yor. O ne­den­le bu­ra­da­ki gün­le­ri­ni­zi iyi de­ğer­len­dir­me­niz ge­re­ki­yor. Ne kadar iyi de­ğer­len­di­rir­se­niz mes­lek ha­ya­tı­nız­da da bu kadar ba­şa­rı­lı olur­su­nuz. İş im­kan­la­rı da o kadar fazla olur. İyi de­ğer­len­dir­mek sa­de­ce ders­ler için değil, ders dışı her türlü fa­ali­yet­ler­de sos­yal fa­ali­yet­ler­de dolu dolu ya­şa­yın. Bu gün­le­ri­ni­zi, yıl­la­rı­nı­zı iyi de­ğer­len­di­rin. Biz bu ko­nu­da ne ge­re­ki­yor­sa üni­ver­si­te ola­rak eli­miz­den gel­di­ğin­ce kar­şı­la­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız. Aş­çı­lık bö­lü­mün­den baş­la­ya­rak daha da büyük ge­liş­me­ler ola­cak. Önü­müz­de­ki se­ne­de Ada­let Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu­na öğ­ren­ci al­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız. Erkek öğ­ren­ci­le­rin yurt ko­nu­sun­da ta­lep­le­ri var. Uma­rım en kısa za­man­da o da çö­zü­lür” dedi.
ÖĞ­RENCİLER­DEN BAŞ­KAN SE­MERCİ’YE YAKIN İLGİ
Kah­val­tı prog­ra­mı ön­ce­si ve son­ra­sı öğ­ren­ci­ler­le soh­bet eden Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Se­mer­ci, öğ­ren­ci­le­rin sorun ve is­tek­le­ri­ni din­le­ye­rek her zaman öğ­ren­ci­le­rin ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı be­lirt­ti. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Se­mer­ci’ye yakın ilgi gös­te­ren öğ­ren­ci­ler de yük­se­ko­ku­la ve ken­di­le­ri­ne gös­ter­di­ği yakın ilgi ala­ka­dan duy­duk­la­rı mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­re­rek te­şek­kür et­ti­ler.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar