Dolar : Alış : 5.7444 / Satış : 5.7547
Euro : Alış : 6.5409 / Satış : 6.5526
HAVA DURUMU
hava durumu

Zonguldak28°CParçalı Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 8 Kategoride 613 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Devrek Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısı düzenlendi

06 Aralık 2018 - 692 kez okunmuş
Ana Sayfa » Güncel»Devrek Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısı düzenlendi

Devrek Belediye Meclisi 2018 Yılı Aralık Ayı Olağan toplantısını Mustafa Semerci Başkanlığında 8 gündem maddesiyle gerçekleştirdi.  Dev­rek Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan her ay dü­zen­li ola­rak ya­pı­lan Be­le­di­ye Mec­lis Top­lan­tı­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Se­mer­ci Baş­kan­lı­ğın­da Mec­lis Sa­lo­nun­da top­la­na­rak Ara­lık ayı­nın gün­dem mad­de­le­ri gö­rü­şül­dü.
Saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı­nın ar­dın­dan yok­la­ma ile baş­la­yan top­lan­tı­da ko­nu­şan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Se­mer­ci, ”Be­le­di­ye Mec­li­si­mi­zin 2018 yılı Ara­lık Ayı Ola­ğan Top­lan­tı­sı­nın 5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 20. mad­de­si ge­re­ğin­ce top­lan­mış bu­lun­mak­ta­yız. 8 gün­dem mad­de­si ile top­lan­tı­yı baş­la­tı­yo­rum. Top­lan­tı­mı­zın mec­li­si­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yor ve gün­dem mad­de­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si­ni baş­la­tı­yo­rum “dedi.
Dü­zen­le­nen mec­lis top­lan­tı­sın­da be­le­di­ye mec­li­si­nin 2019 yı­lın­da ya­pa­ca­ğı mec­lis top­lan­tı­la­rı­nın gün ve sa­ati­nin be­lir­len­me­si, be­le­di­ye mec­li­si­nin 2019 yı­lın­da izin ya­pa­ca­ğı ayın be­lir­len­me­si, be­le­di­ye­nin 2018 Mali Yılı Ana­li­tik büt­çe­sin­de sı­nıf­lar ara­sın­da öde­nek ak­tar­ma ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si, be­le­di­ye ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­mak­ta olan ZON­ÇEB’e ait Katı Atık Ber­ta­raf ve Dü­zen­li De­po­la­ma te­si­si in­şa­at yapım işin­de kul­la­nıl­mak üzere İller Ban­ka­sın­dan kredi alın­ma­sı ta­le­bi­nin gö­rü­şül­me­si, Baş­kent Elekt­rik Da­ğı­tım A.Ş.’nin İlçe­nin İsmet­pa­şa Ma­hal­le­si 141 ada 1 par­sel­de imar planı de­ği­şik­lik ta­le­bi­nin gö­rü­şül­me­si.- Ab­dul­lah Ka­pu­suz’a ait di­lek­çe ile İsmet­pa­şa Ma­hal­le­si 347 Nu­ma­ra­lı Sokak 106 ada 3 par­sel­de­ki ta­şın­ma­zın imar planı de­ği­şik­lik ta­le­bi­nin gö­rü­şül­me­si, Sa­tıl­mış Yörük’ün il­çe­nin Kar­şı­ya­ka Ma­hal­le­si 21 ada 7 par­sel­de 10\C mad­de­si uy­gu­lan­ma­sı ta­le­bi­nin gö­rü­şül­me­si ve Si­ya­mi Özkoz’un Dev­rek’te muh­te­lif bir sokak veya cad­de­ye Mü­fi­de Güzin Ana­dol is­mi­nin ve­ril­me­si ta­le­bi­nin gö­rü­şül­me­si­nin ar­dın­dan top­lan­tı sona erdi.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar