Dolar : Alış : 6.0425 / Satış : 6.0534
Euro : Alış : 6.7369 / Satış : 6.7490
HAVA DURUMU
hava durumu

Zonguldak27°CGök Gürültülü Sağanak Yağışlı

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 8 Kategoride 566 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

İYİ Parti İlçe Baş­ka­nı Ba­ha­dır Kıycı Dev­rek’ten ay­rıl­dı Zon­gul­dak’a geçti

25 Eylül 2018 - 1.231 kez okunmuş
Ana Sayfa » Güncel»İYİ Parti İlçe Baş­ka­nı Ba­ha­dır Kıycı Dev­rek’ten ay­rıl­dı Zon­gul­dak’a geçti

Dev­rek İYİ Parti Ku­ru­cu ve İlçe Baş­ka­nı Ba­ha­dır Kıycı Dev­rek İlçe Baş­kan­lı­ğı gö­re­vin­den ay­rıl­dı. Ba­ha­dır Kıycı’nın gö­rev­den ay­rıl­ma ge­rek­çe­si­nin ise Yavuz Erk­men’in Zon­gul­dak İl Baş­ka­nı ola­rak atan­ma­sıy­la bir­lik­te Zon­gul­dak İl Yö­ne­ti­min­de ken­di­si­ne görev ver­me­si se­be­biy­le ger­çek­leş­ti­ği öğ­re­nil­di.
İYİ Parti Zon­gul­dak İl Yö­ne­ti­ci­li­ği gö­re­vi­ni üst­len­mek için ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­yan Ba­ha­dır Kıycı’nın Dev­rek İYİ Parti İlçe Baş­kan­lı­ğın­dan ay­rıl­ma­sın­dan sonra bo­şa­lan İYİ Parti İlçe Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ne İl Yö­ne­ti­mi­nin uygun gö­re­ce­ği bir ismin önü­müz­de­ki gün­ler­de ata­na­ca­ğı ve yerel se­çim­ler­den sonra ise kong­re­li seçim ya­pı­la­ca­ğı da öğ­re­nil­di.
İYİ Parti Zon­gul­dak İl Yö­ne­ti­ci­si ola­cak olan Dev­rek İYİ Parti Ku­ru­cu ve eski İlçe Baş­ka­nı Ba­ha­dır Kıycı, “İl Baş­ka­nı­mız olan sayın Va­li­miz Yavuz Erk­men bey ile Dev­rek’te ol­du­ğu gibi Zon­gul­dak’ta par­ti­mi­zin ba­şa­rı­lı olup ge­nel­de de ye­rel­de ik­ti­dar ol­ma­sı için yine var gü­cü­müz­le ça­lı­şa­ca­ğız. Dev­rek’te, Zon­gul­dak’ta Tür­ki­ye’de İnşal­lah İyi ola­cak” diye ko­nuş­tu. Ba­ha­dır Kıycı Dev­rek İYİ Parti İlçe Baş­kan­lı­ğı­na sun­du­ğu is­ti­fa di­lek­çe­sin­de şun­la­rı be­lirt­ti; İyi Parti Teş­ki­la­tı­mı­zın 30 Ağus­tos 2018 Tarih ve GNBŞK. 01/01/1333 sa­yı­lı ya­zı­la­rı ile “…. Yerel se­çim­ler­de aday ola­cak her ka­de­me­den teş­ki­lat yö­ne­ti­ci­le­ri­ne imkan ve fır­sat ver­mek böy­le­ce yerel seçim sü­re­cin­de teş­ki­lat­lar­da­ki bo­şal­ma­la­rın çnğne geç­mek ve ni­ha­yet yeni ka­tı­lım­lar­la İYİ parti aile­si­ni daha da bü­yüt­mek açı­sın­dan büyük önem ta­şı­mak­ta­dır. Bu­gü­ne büyük bir öz­ve­riy­le türlü im­kan­sız­lar için­de ve fe­da­kar­ca görev yapan teş­ki­lat­la­rı­mız­da 24 Ha­zi­ran se­çim­ler­de­ki aday­lık­lar başta olmak üzere çe­şit­li ve­si­ler­le bo­şal­ma­lar olmuş ve ne­ti­ce iti­ba­riy­le taşra teş­ki­lat­la­rı­mız­da yerel se­çim­ler ön­ce­si ivedi ola­rak bir re­viz­yon ya­pıl­ma­sı elcem hale gel­miş­tir.
Bütün bu ge­liş­me­ler dik­ka­te alı­na­rak; Genel Baş­ka­nı­mız Meral AK­ŞE­NER Baş­kan­lı­ğın­da 30 Ağus­tos 2018 ta­ri­hin­de top­la­nan İYİ Parti Baş­kan­lık Divan par­ti­mi­zin taşra teş­ki­la­tın­da­ki re­viz­yon ça­lış­ma­la­rı­na imkan ve fır­sat ver­mek ve ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı hız­lan­dır­mak ama­cıy­la bütün il baş­kan­la­rı­mı­za yö­ne­tim­le­ri ile bir­lik­te is­ti­fa etme yö­nün­de bir tav­si­ye ka­ra­rı alın­mış­tır.”de­nil­mek­te­dir.
Bu ne­den­ler­le; önü­müz­de­ki ya­pı­la­cak yerel se­çim­le­re kısa sü­re­de kal­dı­ğı da göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak, İlçe teş­ki­la­tı­mız­da ya­pı­la­bi­lecek re­viz­yon ça­lış­ma­la­rı­na imkan ve fır­sat ver­mek ver­mek ya­pı­la­cak ça­lış­ma­lar hız­lan­dır­mak ama­cıy­la üyesi bu­lun­du­ğum İyi Parti Teş­ki­la­tı­mız­da­ki parti yö­ne­ti­min­den is­ti­fa edi­yo­rum. Bil­gi­le­ri­ni­zi ve ge­re­ği­ni Say­gı­la­rım­la arz ede­rim.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar