Dolar : Alış : 5.7444 / Satış : 5.7547
Euro : Alış : 6.5409 / Satış : 6.5526
HAVA DURUMU
hava durumu

Zonguldak28°CParçalı Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 8 Kategoride 613 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Devrek Belediyesi Son 3 Ayda 1500 Metrelik Yağmur Suyu Hattı Çalışması yaptı

09 Ocak 2019 - 153 kez okunmuş
Ana Sayfa » Uncategorized»Devrek Belediyesi Son 3 Ayda 1500 Metrelik Yağmur Suyu Hattı Çalışması yaptı

Devrek Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü alt yapı çalışmalarıyla ilçenin daha güçlü ve sağlam bir alt yapıya kavuşmasını hedefliyor.

Alt yapı ça­lış­ma­la­rın­da Dev­rek’in ge­le­ce­ği­ni dü­şü­ne­rek ha­re­ket eden Dev­rek Be­le­di­ye­si, ka­lı­cı hiz­met­ler ya­pı­yor. İlçede ya­pı­lan önem­li alt yapı ya­tı­rım­la­rın­dan biri de yağ­mur suyu hattı ça­lış­ma­la­rı. Dev­rek Be­le­di­ye­si’ne bağlı ekip­ler yağ­mur suyu hattı bu­lun­ma­yan böl­ge­ler­de yağ­mur suyu ça­lış­ma­la­rı­nı tüm hı­zıy­la sür­dü­rü­yor. Ekip­ler yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar­la il­çe­nin alt yapı ek­sik­le­ri­ni ta­mam­lı­yor. Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı ekip­ler ta­ra­fın­dan Kar­şı­ya­ka Ma­hal­le­si Ço­mak­lar Cad­de­si, Tabak Osman Sokak, Akbal Sokak, Yeni Ma­hal­le Çe­ke­ne­ci­ler ve Me­kek­ler Sokak ile Saz­lık Çayı Kü­me­ev­ler Mev­kii’nde yeni ya­pı­lan Ata­türk İmam Hatip Or­ta­oku­lu, İmam Hatip Li­se­si, Öğ­ren­ci Yurdu ile Dev­rek Şehir Sta­dı­nın çev­re­sin­de yağ­mur suyu hattı ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı. Bu ça­lış­ma­lar­la bir­lik­te Dev­rek Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan son 3 aylık dö­nem­de 1500 met­re­lik yağ­mur suyu hattı ça­lış­ma­sı ya­pı­la­rak il­çe­nin yağ­mur suyu ağı güç­len­di­ril­di.
BAŞ­KAN SE­MERCİ, “BİR ŞEHİRDE ALT YAPI OL­MA­DAN ÜST YAPI DÜ­ŞÜ­NÜ­LE­MEZ”
Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­la il­gi­li açık­la­ma­da bu­lu­nan Dev­rek Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Se­mer­ci, “ Bir şe­hir­de alt yapı ol­ma­dan üst yapı dü­şü­nü­le­mez. Biz de yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar­la il­çe­mi­zi sağ­lam ve so­run­suz bir alt ya­pı­ya ka­vuş­tu­ru­yo­ruz.
Alt ya­pı­da ka­lı­cı hiz­met­ler üre­ti­yo­ruz. Yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar­la es­te­tik, kul­la­nış­lı ve ka­lı­cı bir üst yapı için sağ­lam bir alt yapı ha­zır­lı­yo­ruz.
Son 3 aylık dö­nem­de ekip­le­ri­miz­ce yağ­mur suyu hattı bu­lun­ma­yan böl­ge­ler­de 1500 met­re­lik yağ­mur suyu hattı ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı. Alt yapı ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­dı­ğı­mız böl­ge­ler­de üst yapı ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­mız tüm hı­zıy­la devam edi­yor. Ça­lış­ma­la­rı­mız şu­an­da Me­kek­ler Sokak’ta sü­rü­yor. Be­le­di­ye ola­rak ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ti­tiz­lik­le devam edi­yo­ruz. Ekip­le­ri­miz yağ­mur-ça­mur de­me­den ça­lış­ma­la­rı­na il­çe­mi­zin muh­te­lif yer­le­rin­de devam edi­yor. Yap­tık­la­rı öz­ve­ri­li ça­lış­ma­lar­dan do­la­yı ekip­le­ri­mi­zi kut­lu­yo­rum.
Bu ça­lış­ma­la­rı­mız es­na­sın­da ya­şa­nan olum­suz­luk­la­ra karşı gös­ter­dik­le­ri du­yar­lı­lık ve an­la­yış­tan do­la­yı va­tan­daş­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum.
Kıy­met­li hem­şe­ri­le­ri­miz­den al­dı­ğı­mız güç ve des­tek­le çık­tı­ğı­mız bu yolda, il­çe­mi­ze hak et­ti­ği hiz­met­le­ri su­na­bil­mek için yaz-kış, ge­ce-gün­düz de­me­den ça­lı­şı­yo­ruz, ça­lış­ma­ya da devam ede­ce­ğiz. Te­va­zu, sa­mi­mi­yet ve gay­ret­le ilk günkü hiz­met aş­kıy­la daha ya­şa­na­bi­lir bir Dev­rek için ça­lış­ma­la­rı­mız ara­lık­sız devam edecek ” dedi.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

İlgili Terimler :