Dolar : Alış : 5.3168 / Satış : 5.3264
Euro : Alış : 6.0318 / Satış : 6.0427
HAVA DURUMU
hava durumu

Zonguldak5°CKarla Karışık Yağmur

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 8 Kategoride 384 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Narkotır Devrekli vatandaşlarla buluştu

03 Ağustos 2018 - 277 kez okunmuş
Ana Sayfa » Uncategorized»Narkotır Devrekli vatandaşlarla buluştu

İstan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü­nün pro­je­si kap­sa­mın­da ön­ce­ki gün Zon­gul­dak mer­kez­de ku­ru­lan Nar­ko­tır bu gün de Dev­rek­li va­tan­daş­la­rı bi­linç­len­dir­di. 
Dev­rek Cum­hu­ri­yet Ala­nın­da va­tan­daş­la­rın zi­ya­re­ti­ne açı­lan nar­ko­tik tıra va­tan­daş­lar büyük ilgi gös­ter­di. 
Va­tan­daş­la­rın il­gi­sin­den mem­nun ol­duk­la­rı­nı ifade eden Nar­ko­tik Suç­lar­la Şube Mü­dür­lü­ğü Polis Me­mu­ru Meh­met Özgür Zobar ver­di­ği bil­gi­len­dir­me ko­nuş­ma­sın­da; “İki gün­lük Zon­gul­dak’tan sonra şimdi de Dev­rek’teyiz Bu­ra­dan da Ka­ra­de­niz Ereğ­li’ye gi­de­ce­ğiz. Şu an 16. ili­miz­de­yiz. As­lın­da İstan­bul­lu kap­sa­yan pro­jey­di fakat diğer il­le­ri­miz­de basın yo­luy­la gö­rün­ce da­vet­te bu­lun­du­lar. Te­kir­dağ, Edir­ne, Rize, Sivas, Niğde, Kı­rık­ka­le, An­tal­ya, De­niz­li gibi bir­çok ili­mi­zi gez­dik.
Tı­rı­mı­zın için­de 12 tane do­kun­ma­tik ek­ran­da ele alı­nan ko­nu­lar ara­sın­da; uyuş­tu­ru­cu­la­rın za­rar­la­rın­dan tutun, be­yi­ne, kalbe kı­sa­ca­sı vü­cu­dun çe­şit­li böl­ge­le­ri­ne za­rar­la­rı; bir kul­la­nı­cı­yı nasıl ta­nı­rız, kul­lan­ma­ya baş­la­dıy­sa fi­zik­sel ve ruh­sal nasıl de­ği­şim­ler olur gibi hem aile­le­re hem de genç­le­re gös­ter­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Bir kere bile de­ne­me­nin ba­ğım­lı­lı­ğın baş­lan­gı­cı ola­ca­ğı­nı an­la­tı­yo­ruz. 7’den 77’ye her­ke­se hitap edi­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 

 

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar